تبلیغات
اسپانسر سازی اسپانسرشیپ مدیریت بازاریابی اسپانسر اسپانسرسازی اسپانسریابی اسپانسرگیری مدیریت حامیان مالی و غیرمالی - رفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه) مدیریت برنددر صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری نام و نشان سازی کاربردی در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری مدرس: مهندس علی خویه مدرس دانشگاه، مولف ومترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی. ریاست انجمن برند ایران. مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند مشاور ومجری برندهای معتبر کشور مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

اسپانسر سازی اسپانسرشیپ مدیریت بازاریابی اسپانسر اسپانسرسازی اسپانسریابی اسپانسرگیری مدیریت حامیان مالی و غیرمالی

سرفصل دوره آموزشی کاربردی کوتاه مدت ( یک روزه یا دوروزه)

مدیریت برنددر صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     

نام و نشان سازی کاربردی در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

مدرس: مهندس علی خویه

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع وکاربردی.

ریاست انجمن برند ایران.

مولف ومترجم کتاب مدیریت ومهندسی برند

مشاور ومجری برندهای معتبر کشور

مشاور ومجری برندسازی و مدیریت برند شرکت های معتبر ایران

www.

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم برند و نام و نشان تجاری

-    اصول برند سازی حرفه ای در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    اهمیت ضرورت و اهداف نام و نشان تجاری

ارتقای بینش و نگرش

-    تفکر برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    تعریف جدید اصول مدیریت برند

-    تغییر نگرش به سوی واقعیت برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    تفکر خلاق در برند سازی در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

ارتقای مهارت

-    مهارتهای برند سازی در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت برند داری

-    مهارت برند شناسی در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت ساخت و مدیریت عناصر یک برند

-    فرایند تصمیم گیری مشتریان  و مصرف کنندگان درباره برند

-    مهندسی ارزش برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت پیشبرد و ترفیع برند

-    مهارت تحقیقات برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت حفظ برند

-    مهارت کنترل برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت هویت سازی برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-    مهارت شخصیت سازی برند در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری   

-     شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات برند

-     معاینه فنی برند

-    سبگ های برندسازی

-    تفکر خلاق در مدیریت نام و نشان تجاری

کارگاه

-    کارگاه طراحی ساخت و مدیریت یک برند در بازار فرضی

همراه با نمایش فیلم و تحلیل برندهای برتر جهانی و ایرانی

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

سبک های برندینگ

مولف و مترجم: علی خویه

www.

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

 

 

 

 

آماده شدن برای بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

تعریف بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

هدف از بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

سطوح بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

الف: دیدگاه بازاریابی انبوه. Error! Bookmark not defined.

ب: دیدگاه بازار بازارسازی  شده. Error! Bookmark not defined.

پ: بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه. Error! Bookmark not defined.

ت: دیدگاه بازاریابی خرد. Error! Bookmark not defined.

بازارسازی  و رابطة ساختار سازمانی با مشتری‌گرایی.. Error! Bookmark not defined.

1- بازارسازی  بر اساس فروش.... Error! Bookmark not defined.

2- بازارسازی  سازمانی.. Error! Bookmark not defined.

3- بازارسازی  غربالی.. Error! Bookmark not defined.

4- بازارسازی  استراتژیک..... Error! Bookmark not defined.

الزامات بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

گروه بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

مزایای بازارسازی.. Error! Bookmark not defined.

مشتری‌گرایی.. Error! Bookmark not defined.

ایجاد اطلاعات مشتری.. Error! Bookmark not defined.

توسعه استراتژی برای مشتری.. Error! Bookmark not defined.

اجرای استراتژی.. Error! Bookmark not defined.

توزیع اطلاعات در سطح وظیفه ای شرکت... Error! Bookmark not defined.

اتخاذ تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی.. Error! Bookmark not defined.

اجرای تصمیمات... Error! Bookmark not defined.

تمرکز فرهنگی.. Error! Bookmark not defined.

Narver & Slater (1990) Error! Bookmark not defined.

مشتری‌.. Error! Bookmark not defined.

گرایی.. Error! Bookmark not defined.

رقیب... Error! Bookmark not defined.

‌گرایی.. Error! Bookmark not defined.

هماهنگی بین وظیفه ای.. Error! Bookmark not defined.

مشتری‌.. Error! Bookmark not defined.

گرایی.. Error! Bookmark not defined.

ابعاد ترکیبی      بازارگرایی.. Error! Bookmark not defined.

اجرا Error! Bookmark not defined.

کردن.. Error! Bookmark not defined.

هماهنگی بین وظیفه ای.. Error! Bookmark not defined.

اهمیت اطلاعات... Error! Bookmark not defined.

تأکید بر مشتری.. Error! Bookmark not defined.

تمرکز مدیریتی.. Error! Bookmark not defined.

پاسخگویی به هوشمندی.. Error! Bookmark not defined.

نشر. Error! Bookmark not defined.

هوشمندی.. Error! Bookmark not defined.

 

 

سرفصل دوره آموزشی و کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در صنعت اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری  

مدرس: علی خویه

www.

www.khooyeh.ir

 

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم فروش و جایگاه آن در بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار فروشنده

-    اصول فروشندگی

ارتقای بینش

-    مدیریت در فروش صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    تفکر خلاق و سیستمی

-    مهندسی فکر

ارتقای مهارت

-    مهارت مهندسی فروش( هدفگذاری، مهندسی منطقه، مهندسی مشتریان و...)

-    مهارت مدیریت فرایند فروش و تصمیم گیری در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت کارکنان فروش در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ویزیتوری و سرپرستی فروش حرفه ای

-    مهارتهای مدیریت انگیزه در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در عوامل فروش در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    زبان بدن

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

ارتقای فن و تکنیک های کاربردی

-    برقراری تماس با مشتریان و راههای ایجاد آن
-        فرآیند خاتمه فروش و ویزیت صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته
-        انواع سوالات در فروش وتکنیک های سوال کردن از مشتری
-        مدیریت اعتراضات مشتریان صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته
-        نکات مهم برای جذب مشتری صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مدیریت ارتباط با مشتری (CRM

-    10 نقطه کور فروش و ویزیت صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    10 اشتباه فروش  و ویزیت صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    10 تکنیک خلاق جذب مشتریان صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    دام ها و کابوس های فروشندگان و ویزیتورها

-    تکنیک های فروش تلفنی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    پیگیری و ارزیابی فروش در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    جلوگیری از حیله گری های فروش و ویزیت صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    چاشنی های فروش در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    فروش خلاق در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

کارگاه

-    کارگاه اجرای و کاربردی مدیر فروش حرفه ای و نقش های وظیفه ای و اجرایی

 

این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه 09122991608


www.

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 16سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 450000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از 90 پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......

 

 

 

 

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     

دوره های آموزشی ویژه صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

فروش و بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     

مدرس: مهندس علی خویه

www.

www.alikhooyeh.blogfa.com

 

حوزه آموزشی

محتوای آموزشی

ارتقای اطلاعات و دانش کاربردی

-    مفهوم بازاریابی حرفه ای و جایگاه آن در تجارت

-    مقایسه ویزیتور بازاریاب فروشنده و ...

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار در بازاریابی

-    اصول مدیریت بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری    

-    اصول طرح ریزی و بهبود روش کار

-    اصول و روشهای توانمندسازی و توسعه منابع انسانی

-    مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

ارتقای بینش و نگرش

-    مدیریت آمیخته بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری    

-    بازاریابی  تکنیکی و ارتقا بینش مدیریت بازار صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری    

-    اصول سرپرستی و مدیریت بازاریابی

-    اصول و تفکر مشتری مداری

ارتقای مهارت و تکنیک

-    مهارتهای مدیریت بازاریابی علمی و حرفه ای در موسسات  آموزشی   و خدمات  وابسته

-    مهارتهای سرپرستی کارکنان در موسسات  آموزشی و خدمات  وابسته

-    مهارتهای انگیزه در کارکنان و روش های آن در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    روش بهینه تفویض اختیار و اصول آن در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در زیردستان در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل موثر در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت مشتریان در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت های ارتباطی با مشتریان در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای گزارش نویسی فنی و مدیریتی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری مدیران بازاریابی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت قیمت گذاری و چانه زنی حرفه ای در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت تبلیغات و روابط عمومی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت تعامل با زیردستان (صدور دستور، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات)

-    مهارت تعامل با مدیران مافوق (گزارش دهی، دستورپذیری، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های ارایه پروموشن در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت های جذب و حفظ مشتری در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت بازارگرمی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت بازارسازی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت بازار سنجی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت بازاریابی مویرگی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت ایجاد انگیزه در مشتری در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای ایجاد هماهنگی در ویزیتورها در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارتهای نظارت و کنترل در بازاریابی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت مدیریت زمان در بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت ارائه مؤثر مطالب در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    مهارت های رفتاری

-    مهارت تعامل با مشتریان (صدور سفارش، پاسخ به نظرات، درخواستها و اعتراضات،گزارش دهی، انتقادات، ارائه ایده، نظر و پیشنهاد)

-    مهارت های تحقیقات بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری    

-    شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری     تولید شده

-    ·        شناخت تقسیمات بازار در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    ·        شناخت جایگاه یابی  بازار در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    ·        شناخت رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

-    ·        شیوه مطالعات میدانی طرح ها و امور سیستم فروش، بازاریابی صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

-    ·        شیوه تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی در صنایع اسپانسرشیپ و اسپانسرگیری      و خدمات  وابسته

 

کارگاه

-    کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی محصول مورد نظر

 www.

www.alikhooyeh.blogfa.com

www.marketingschool.blogfa.com

www.saleschool.blogfa.com

khoooyehali@yahoo.com

khooyehali@yahoo.com

 این  دوره در 24 ساعت و به شکل خصوصی و عمومی در موسسه شما قابل برگزاری می باشد

مدرس: علی خویه 09122991608


www.

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم ها و برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 16سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 450000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، مجری بیش از 90 پروژه در سراسر کشور، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......

 

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :